Matthew‬ ‭9:29‬ ‭WEB‬‬ | According to Your Faith

Then he touched their eyes, saying, “According to your faith be it done to you.”
‭‭Matthew‬ ‭9:29‬ ‭WEB‬‬