DUSICA KARNEL FORGIVNESS

Praise Lord Christ
52 m ·
— August – Month Dedicated To The IMMACULATE HEART OF MARY —
Popes, St. John Paul, Pope Emeritus Benedict, Pope Francis consecrated Russia to The Immaculate Heart of Mary but the hostility of Russia continued. Why? because our Blessed Mother also ASKED US TO DO OUR PART — DEVOTION TO HER IMMACULATE HEART —
“ GOD HAS PLACED PEACE IN HER HANDS, AND IT IS FROM THE IMMACULATE HEART THAT MEN MUST ASK IT. ” —
St. Jacinta, shortly before her death —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The following is the conditions contained in Our Lady’s request at Fatima —
— Five First Saturdays Devotion of Reparation to The Immaculate Heart of The Blessed Virgin Mary —
The First Saturdays Devotion, is a SPECIAL REQUEST BY OUR LORD AND OUR LADY to make reparation for all the sins against the Immaculate Heart of Mary. – Sr. Lucia of Fatima
——- 1. CONFESSION
——- 2. RECEIVE HOLY COMMUNION
——- 3. DAILY RECITATION OF THE HOLY ROSARY
——- 4. REPARATION
Ave Maria 🌸🙏🏽✝️

Läsning 1 Lektion från andra Kungaboken
2 Kung 8:1
–3
1 Och Eliseus talade till kvinnan, vars son han hade återupprättat till livet, och sade: Stå upp och gå ut i ditt hushåll och vistas var du än kan finna, ty Herren har landsnöd i exil, och den skall komma över landet i sju år.
2 Och hon steg upp och gjorde enligt gudsmannens ord, och när hon gick med sitt hushåll vistades hon i filisteernas land många dagar.
3 Och när de sju åren var till ända återvände kvinnan ut ur filistéernas land, och hon gick ut för att tala till kungen om sitt hus och om sina länder.
V. Men du, o Herre, förbarma dig över oss.
R. Tack vare Gud.R. Saulus har dräpt sina tusental och David sina tiotusen.
* Eftersom Herrens hand var med honom, slog han filistén och tog bort förebråelsen från Israel.
V. Är inte detta David? Sjöng de inte till varandra om honom i danser och sade: Saul har dräpt sina tusental och David sina tiotusen?
R. Eftersom Herrens hand var med honom, slog han filistén och tog bort förebråelsen från Israel.
Topp Nästa
V. Iube, Dómine, benedícere.
Benedictio. Cuius festum cólimus, ipse intercédat pro nobis ad Dóminum. Amen.Lectio 2 4 Reg 8:4-6

4 Rex autem loquebátur cum Giézi púero viri Dei dicens: Narra mihi ómnia magnália, quæ fecit Eliséus.
5 Cumque ille narráret regi quómodo mórtuum suscitásset, appáruit múlier, cuius vivificáverat fílium, clamans ad regem pro domo sua, et pro agris suis. Dixítque Giézi: Dómine mi rex, hæc est múlier, et hic est fílius eius quem suscitávit Eliséus.
6 Et interrogávit rex mulíerem, quæ narrávit ei, dedítque ei rex eunúchum unum dicens: Restítue ei ómnia quæ sua sunt, et univérsos réditus agrórum, a die qua relíquit terram usque ad præsens.
4 Reg 8:7-10
7 Venit quoque Eliséus Damáscum, et Bénadad rex Sýriæ ægrotábat. Nuntiaverúntque ei dicéntes: Venit vir Dei huc.
8 Et ait rex ad Házaël: Tolle tecum múnera et vade in occúrsum viri Dei et cónsule Dóminum per eum dicens: Si evádere pótero de infirmitáte mea hac?
9 Ivit ígitur Házaël in occúrsum eius. Cumque stetísset coram eo, ait: Fílius tuus Bénadad rex Sýriæ misit me ad te, dicens: Si sanári pótero de infirmitáte mea hac?
10 Dixítque ei Eliséus: Vade, dic ei: Sanáberis. Porro osténdit mihi Dóminus quia morte moriétur.
V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
R. Deo grátias.R. Ego te tuli de domo patris tui, dicit Dóminus, et pósui te páscere gregem pópuli mei:
* Et fui tecum in ómnibus ubicúmque ambulásti, firmans regnum tuum in ætérnum.
V. Fecíque tibi nomen grande, iuxta nomen magnórum, qui sunt in terra: et réquiem dedi tibi ab ómnibus inimícis tuis.
R. Et fui tecum in ómnibus ubicúmque ambulásti, firmans regnum tuum in ætérnum.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Et fui tecum in ómnibus ubicúmque ambulásti, firmans regnum tuum in ætérnum.
18
V. Grant, Herre, en välsignelse.
Välsignelse. Den vars festdag vi håller, var vår förespråkare inför Gud. Amen.Läsa 2
2 Kung 8:4-6
4 Och kungen talade med Giezi, tjänare till gudsmannen, och sade: Säg mig allt det stora som Eliseus har gjort.
5 Och när han berättade för kungen hur han hade uppväckt en död till liv, visade sig kvinnan, vars son han hade återställt till livet, och ropade till kungen om hennes hus och hennes land. Och Giezi sade: Min herre o konung, detta är kvinnan, och detta är hennes son, som Eliseus uppväckte till liv.
6 Och kungen frågade kvinnan, och hon sade till honom. Och kungen utsåg henne till en eunuck och sade: Återställ henne allt som är hennes, och alla inkomster från länderna, från den dag hon lämnade landet, till denna nutid.
2 Kung 8:7–10
7 Eliseus kom också till Damaskus, och Benadad, kung i Syrien, blev sjuk, och de sade till honom: Guds man har kommit hit.
8 Och kungen sade till Hasael: Ta med dig gåvor och gå och möt gudsmannen och rådfråga Herren vid honom och sade: Kan jag få tillbaka denna min sjukdom?
9 Och Hasael gick för att möta honom och tog med sig presenter och allt det goda i Damaskus, fyrtio kamelers bördor. Och när han stod framför honom sade han: Din son Benadad, kungen i Syrien, har sänt mig till dig och sade: Kan jag återhämta mig från denna min sjukdom?
10 Och Eliseus sade till honom: Gå och säg honom: Du skall tillfriskna, men Herren har visat mig att han förvisso skall dö.
V. Men du, o Herre, förbarma dig över oss.
R. Tack vare Gud.R. Så säger Herren: Jag tog dig ut ur din faders hus och utsåg dig till härskare över mitt folk, över Israel.
* Och jag var med dig vart du än gick, för att upprätta ditt rike för evigt.
V. Och jag har gjort dig till ett stort namn, likt namnet på de stora män som finns på jorden, och har låtit dig vila från alla dina fiender.
R. Och jag var med dig vart du än gick, för att upprätta ditt rike för evigt.
V. Ära vare Fadern och Sonen, * och den Helige Anden.
R. Och jag var med dig vart du än gick, för att upprätta ditt rike för evigt.
Topp Nästa
V. Iube, Dómine, benedícere.
Benedictio. Ad societátem cívium supernórum perdúcat nos Rex Angelórum. Amen.Lectio 3
Domínicus, Calarógæ in Hispánia ex nóbili Gusmanórum família natus, et Paléntiæ liberálibus disciplínis et theología erudítus, prius Oxoménsis ecclésiæ canónicus factus, dein órdinis Prædicatórum auctor fuit. Eius ingénium et virtus máxime enituérunt in converténdis hæréticis, qui Tolosátes pervértere conabántur. Romam véniens, ab Innocéntio tértio Pontífice máximo sui órdinis approbatiónem confirmationémque pétiit, quam ab eius successóre Honório tértio impetrávit. Cum vero eius ópera innumerábiles hómines religiósam ac piam vitam institúerent, Bonóniæ, anno ducentésimo vigésimo primo supra millésimum, alúmnis caritátem, humilitátem et paupertátem tamquam certum patrimónium relínquens, in illis verbis: Subveníte, Sancti Dei, occúrrite, Angeli, obdormívit in Dómino, octávo idus augústi. Eum Gregórius Papa nonus in Sanctórum númerum rétulit.
V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
R. Deo grátias. Te Deum Te Deum laudámus: * te Dóminum
confitémur.
Te ætérnum Patrem * omnis terra venerátur.
Tibi omnes Ángeli, * tibi Cæli, et univérsæ Potestátes:Tibi Chérubim et Séraphim * incessábili voce proclámant:
(Fit reverentia) Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dóminus Deus Sábaoth.Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,Te Prophetárum * laudábilis númerus,Te

Mártyrum candidátus * laudat exércitus.
Te per orbem terrárum * sancta confitétur Ecclésia,Patrem
* imménsæ maiestátis;
Venerándum tuum verum * et únicum Fílium;
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.
Tu Rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Fílius.Fit reverentia
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem: * non horruísti Vírginis úterum. Tu, devícto mortis acúleo, * aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus. Sequens versus dicitur flexis genibus
Te ergo quǽsumus, tuis fámulis súbveni, * quos pretióso sánguine redemísti. Ætérna fac cum Sanctis tuis * in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te. Fit reverentia, secundum consuetudinem
Et laudámus nomen tuum in sǽculum, * et in sǽculum sǽculi. Dignáre, Dómine, die isto * sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum.
19
V. Grant, Herre, en välsignelse.
Välsignelse. Må han som är änglarnas kung till det höga rike som hans folk ger. Amen.Reading 3
Dominic föddes i Calaruega i Spanien av den ädla familjen Guzman och studerade liberal konst och teologi i Palencia. Först blev han kanik i kyrkan Osma; senare blev han grundare av predikanternas ordning. Hans geni och dygd var mest iögonfallande i omvändelsen av kättarna som försökte pervertera folket i Toulouse. Han reste till Rom och bad påven Innocentius III att godkänna och bekräfta hans orden, och fick detta godkännande från sin efterträdare Honorius III. Efter att ha sett sina ansträngningar föra otaliga män till ett religiöst och heligt liv, testamenterade han kärlek, ödmjukhet och fattigdom som ett fast arv till sina lärjungar och somnade in i Herren i Bologna den 6 augusti 1221, medan dessa ord sades: Kom ni och hjälp honom, o ni Guds heliga! spring för att möta honom, o ni änglar! Påven Gregorius IX skrev in honom bland de heliga.
V. Men du, o Herre, förbarma dig över oss.
R. Tack vare Gud.https://www.instagram.com/p/Cvii4rQMCqv/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==https://www.youtube.com/watch?v=YpEBKEDM4qQ